คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา 2565


คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 5979/2565 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา 2565
ด้วยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครชมรม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยองค์การบริหารนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 5 ข้อ 63 , 64 , 65 , 66 และ 67 โดยมีชมรมที่ขอรับการจัดตั้งให้เป็นชมรมที่ถูกต้องตามระเบียบ
จำนวน 23 ชมรม เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมของชมรมที่เสริมสร้างทักษะความรู้ทางวิชาการ กีฬานันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จากการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นของสมาชิกภายในชมรม มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้
ที่ ชื่อชมรม ประธาน ที่ปรึกษาชมรม
1  ชมรมวิถีชนฅนอีสาน นายศิขรินทร์ พยัคจันทร์ ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ
อาจารย์โยธิน มาหา
2 ชมรม NRRU CAMP สานฝันปันความรู้ นางสาวกนกวรรณ ขุนทอง อาจารย์ ดร.พัชชยา ทรงเสี่ยงไชย
3 ชมรมป้ายสีสร้างสรรค์ เติมฝันให้น้อง (สร้างสรรค์ฝัน ปันความสุข) ครั้งที่ 4 นางสาวสรวงสุดา ถิ่นโคกสูง อาจารย์ ดร.ฉัฐระพี โพธิ์ปีติกุล
4 ชมรมสานฝันเพื่อวันฟ้าใส นางสาวกรรณิกา เผยกลาง ผศ.เพ็ญสุดา  จิโนการ
อาจารย์ปัทมาภรณ์ เสือทองปาน
5 ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 11 นางสาววรัญญา ฉิพิมาย อาจารย์ ดร.วัชระ พรกวีรัตน์
อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี
6 ชมรม JDM (Jesus Disciple Movement) นายพงศกร ทับจะบก ผศ.ดร.วรพจน์ มานะสมปอง
7 ชมรมดาราศาสตร์ นายณัฐดนัย เสนาอาด  ผศ.ธนวัฒน์ รังสูงเนิน
8 ชมรมปฐมวัยสัมพันธ์สานฝันให้น้อง นางสาวกรุงไทย แนกลางดอน ผศ.พัทธนันท์ เกิดคง
ผศ.โสภิดา โคตรโนนกอก
9 ชมรมดนตรีและนันทนาการ นางสาวณีรนุช อินทร์ธรรม ผศ.ดร.วรพจน์ มานะสมปอง
อาจารย์ศศิพงศ์ วงศ์ษา
10 ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร NRRU นายอัมรินทร์ คงฤทธิ์ นายมนูญ วนิชไพบูลย์
11 ชมรมตราชูสู่ชุมชน นายกฤษฏาวงค์ หลวงจันทร์ ผศ.มงคล เจริญจิตต์
12 ชมรมสานฝันสัญจร นายสุทธวีร์ เงินลาด อาจารย์กนกกาญจน์ วรสีหะ
13 ชมรมพิราบขาว นางสาวรัญชิดา จงวัฒนารักษ์ ผศ.ดร.ศิริวดี วิวิธคุณากร
ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสาร
14 ชมรมสู้เพื่อฝันปันสู่ถิ่น นายธนกร รอดไธสง  อาจารย์นิติภูมิ อัศวธิติสกุล
อาจารย์นิภาดา จรัสเอี่ยม
15 ชมรมค่ายสร้างฝัน – NRRU English Club นางสาวฐิติวรดา หาญแท้ อาจารย์ ดร.จตุพล ภู่ละกอ
16 ชมรมศูนย์การเรียนรู้พลเมืองประชาธิปไตย นายสหรัฐ ทัดทาน  ผศ.ดร.คธาวุธ พลโคตร
17 ชมรม Sport nrru อาสาพัฒนาท้องถิ่น นายกรรชัย แถบทอง นายวันเฉลิม เบ้ามี
18 ชมรมค่ายศิลปะตะโกรายสู่ชุมชน ครั้งที่ 11  นายนพพร เตี้ยจัตุรัส อาจารย์วีรยุทธ โพธิ์ศรี
19 ชมรมถันยรักษ์ นางสาวลลิตา ช่วยงาน อาจารย์เสาวนีย์ ชูจันทร์
อาจารย์รณชัย คนบุญ
20 ชมรมวงโปงลางสายแนนลำตะคอง นาวสาวจิฬาภรณ์ วันสา อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์
นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์
21 ชมรม Atomic สานฝันเพื่อน้อง นางสาวสุชาดา สว่างจิตร ผศ.ดร.กมณชนก วงศ์สุขสิน
22 ชมรมไมโครคอมพิวเตอร์ นายพสชนันท์ ศรนิล อาจารย์ประภานุช ถีสูงเนิน              อาจารย์ธิดานุช พุทธสิมมา
23 ชมรมวิศวกรสังคมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นายปวริศฐ์ สุทธิภัคบริพัชร์ อาจารย์ ดร.ต้อง พันธ์งาม
นายบรรเลง ไม้โคกสูง

ประธานชมรมมีหน้าที่ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของชมรมที่ตั้งไว้
2. ยื่นโครงการต่อองค์การบริหารนักศึกษา
3. ควบคุมการปฏิบัติงานของชมรมในการจัดกิจกรรม
4. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมเสนอต่อองค์การบริหารนักศึกษาเพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมมีหน้าที่ ดังนี้
1. ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของชมรมแต่ละครั้ง
2. ควบคุมและดูแลการดำเนินงานของชมรมจนสิ้นปีการศึกษา 2565

ให้ประธานชมรมและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมที่ได้รับการตั้งแต่ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม เพื่อบังเกิดผลดีต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม

สั่ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *