ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 3/2565 วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565


วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งจัดการประชุม ณ ห้องสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา อาคาร 36 ชั้น 6 ห้อง 5  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวาระการประชุมแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ

ระเบียบวาระที่ 1  ประธานและกรรมการแจ้งเพื่อทราบ แจ้งให้ทราบ
1.1 แสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลและทุนการศึกษา
1.2 กิจกรรมของคณาจารย์และนักศึกษา
1.3 ฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1/2565
1.4 การประชุมผู้บริหารและประธานหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565
1.5 แบบเสนอเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1.6 กำหนดการถ่ายภาพบัณฑิต ปี 4 – 5
1.7 พิธีไหว้ครู พุทธศาสนศึกษา ครุวันทาเอกาทสมานุสรณ์ 2565
1.8 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต รหัส 56, 57, 58 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565
1.9 กฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
.
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันพุธ ที่ 15 มิถุุนายน พ.ศ. 2565
.
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 2/2564, 1/2565
3.2 รายงานความคืบหน้าการจัดทำรายวิชาสำหรับหลักสูตรใหม่
3.3 การจัดทำเอกสารประกอบการสอนรายวิชาศาสนานำชีวิต
3.4 แนวทางการเปิด ป.โท หลักสูตรสันติศึกษา
.
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนำเสนอพิจารณา
4.1 พิจารณาแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4.2 พิจารณาจัดปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)
4.3 พิจารณาการผลการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
.
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

ก่อนที่จะได้ปิดประชุมในเวลา 12.28 น.

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *