เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานวันมนุษยศาสตร์ฯ วิชาการ 2565 “หลักสูตรทันสมัย ท้องถิ่นศิวิไลซ์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี” วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณชั้น 1-3 อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์ฯ พบกับนิทรรศการและกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา การแสดง การเสวนาทางวิชาการ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 70,000 บาท โดยหนึ่งในกิจกรรมนั้นคือการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จึงเชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยมีรายละเอียดการแข่งขันดังนี้

ระเบียบการและหลักเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

โครงการ วันวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรทันสมัย ท้องถิ่นศิวิไลซ์ ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี Modern Curriculum  Civilized Community Technology Integration “

 . วัตถุประสงค์

๑.๑. เพื่อเป็นการแสดงความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน และประชาชนทั่วไป

๑.๒. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

๑.๓. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของเยาวชน และเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา

 

. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 ๒.๑. โรงเรียน สถาบันการศึกษา สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาได้ โดยได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้บริหารสถานศึกษา

๒.๒. นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับที่กำหนดของสถานที่ศึกษานั้นๆ

๒.๓. ต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียน หรือศึกษาอยู่ในระดับที่จัดประกวดหรือระดับใดระดับหนึ่ง

๒.๔. โรงเรียน สถานศึกษา คือตั้งแต่ระดับ ม.๔ – ม.๖ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางพระพุทธศาสนา และนักเรียนจะต้องเเต่งกายเรียบร้อยตามระเบียบของสถานศึกษานั้นๆ

 . ประเภทของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา

๓.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน สถานศึกษา สามารถส่งทีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมตอบปัญหาได้ไม่เกิน ๓ ทีมๆละ ๒ คน (ไม่จำกัดเพศ)

๔. การรับสมัคร

               สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ๔ สิงหาคม  ถึง เวลา ๑๗.๓๐ น. ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมัครผ่านระบบออนไลน์ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/aVxT2xFocWm1gXCbA สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๘-๒๓๘-๓๐๒๑ (แบงค์) ,  ๐๙๓-๕๒๕-๖๔๑๗ (บีม) ๐๙๘-๙๐๑-๑๔๑๙ (พลอย) เข้าร่วมไลน์กลุ่ม ตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาปี ๒๕๖๕ https://line.me/ti/g/WQ_c6NYRxD

 . ข้อสอบ เวลาลงทะเบียน เวลาทำการสอบแข่งขัน และสถานที่จัดสอบ

๕.๑ ข้อสอบแบบปรนัย ตัวเลือก ๔ คำตอบ ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยใช้โจทย์ปัญหาเดียวกัน และใช้เวลาในการทำข้อสอบ  ๘๐ ข้อ  / ๔๐ นาที โดยหนึ่งข้อต้องตอบภายในเวลา ๓๐ วินาที การแข่งขันใช้ระบบแข่งขันผ่าน Applications Quizizz สามารถดาวน์โหลด และศึกษาวิธีการใช้งานได้จากเว็บไซต์ https://quizizz.com

(นักเรียนจะต้องมีโทรศัพท์มือถือที่โหลดแอพและอินเตอร์เน็ตในการร่วมกิจกรรม)

๕.๒ เวลาลงทะเบียน เริ่มตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น.– ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

๕.๓ เวลาทำการแข่งขันวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๐ น. เป็นต้นไป

๕.๔ สถานที่จัดสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ห้องเรียน ๓๖.๐๕.๐๗ อาคาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เนื้อหา การออกข้อสอบ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้

ความรู้ด้านพุทธประวัติ                         จำนวน  ๒๐      ข้อ

ความรู้ด้านเบญจศีลเบญจธรรม           จำนวน  ๒๐      ข้อ

ความรู้ด้านศาสนพิธี                             จำนวน  ๒๐      ข้อ

ความรู้ทั่วไปด้านพระพุทธศาสนา        จำนวน  ๒๐      ข้อ

 

หมายเหตุ  ระเบียบการเข้าสอบ

๑. ผู้สอบต้องเเต่งกาย ด้วยชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ

๒. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ตอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องได้รับอนุญาตในการตรวจสอบจากคณะกรรมสอบก่อนเพื่อเข้าสู่ระบบ

๓. ลักษณะการสอบเป็นรูปแบบออนไลน์ ใช้อินเทอร์เน็ตของตนเอง ในกรณีที่อินเทอร์เน็ตของผู้เข้าสอบมีปัญหาแล้วหลุดออกจากระบบสอบ ถ้าสามารถแก้ไขแล้วเข้าสอบได้ภายในเวลาที่กำหนด ถือว่ามีสิทธิ์สอบได้รับรางวัลตามปกติ

๔.กรณีส่งข้อสอบเลยกำหนดเวลา ให้กรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์รับรางวัล

. เกณฑ์การตัดสินและรางวัล

๖.๑  ทีมได้คะแนนสูงสุด ชนะเลิศ จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

๖.๒ ทีมได้คะแนนอันดับที่ ๒  รองชนะเลิศจากอันดับที่ ๑ จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๘๐๐ บาท

๖.๓ ทีมได้คะแนนอันดับที่ ๓  รองชนะจากอันดับที่ ๒ จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๕๐๐ บาท

๖.๔ ทีมได้คะแนนอันดับที่ ๔ – ๑๐ (รางวัลชมเชย) จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ตามลำดับ ๓๐๐ บาท

               หมายเหตุ : หากมีทีมใดได้คะแนนอันดับที่ ๑,๒,๓ และผู้ได้ผลคะแนนสอบอันดับที่ ๔-๑๐ เท่ากัน ให้ดูที่เวลาของการส่งข้อสอบในระบบเป็นเกณฑ์ตัดสินและถือเป็นที่สิ้นสุด

. การมอบเกียรติบัตร

คณาจารย์ ครู นักศึกษา นักเรียน หรือคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาความรู้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้ จะได้รับใบเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์

. การแข่งขันตอบปัญหา

๘.๑ การตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ตอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นต่อ ๑ ทีม

๘.๒ การตอบปัญหาไม่อนุญาตให้นำเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบแข่งขัน

๘.๓ หากแบตเตอรี่ชาร์จไฟของโทรศัพท์หรือแทบเล็ตหมด จะไม่อนุญาตให้ชาร์จไฟพร้อมกับทำการแข่งขันตอบปัญหา ไม่ทำการใดๆ อันจะเป็นการรบกวนผู้เข้าแข่งขันของผู้อื่น

หมายเหตุ : หากคณะกรรมการคุมสอบตรวจพบว่า มีการทุจริตสอบคณะกรรมการคุมสอบสามารถตัดสินให้ยุติการสอบแข่งขันทันที ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุดและยุติ

. เกณฑ์การเลือกคณะกรรมการ

คุณสมบัติของผู้เป็นกรรมการตัดสินการร่วมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับทางพุทธศาสนา ดังนี้

๙.๑ เป็นผู้มีความยุติธรรม ไม่มีความลำเอียงด้วยอคติ ๔

๙.๒ เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกติกาและกฎเกณฑ์การตัดสินต่างๆ

๙.๓ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านวิชาการทางพุทธศาสนา

๙.๔ เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสมมีคุณธรรมเป็นที่เคารพนับถือ

๙.๕ ไม่มีนักเรียนหรือบุคคลผู้รู้จัก หรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการตัดสิน

 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *