คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


เมื่อวันนี้ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียน มคอ.3 แผนบริหารประจำวิชา แผนบริหารประจำบท โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการวัดผลการศึกษา ต่อด้วย อาจารย์ชมชนก ธนาวีราภรณ์ ดำเนินรายการเพื่อนำเสนอตัวอย่างรายวิชา ปิดท้ายด้วยการแบ่งกลุ่มตามสาระ นำเสนอความก้าวหน้า และสะท้อนผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของแต่ละรายวิชา
.
การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผสมผสานความรู้ทั้งในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม และมีผลลัพธ์การเรียนรู้ในเชิงสมรรถนะ ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงจัดการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนารายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้ร่วมระดมความคิดเห็นและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้มีคุณภาพและสามารถใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเอกสารประกอบการสอนที่ร่วมกันพัฒนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 2. รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 3. เอกสารประกอบการสอน 4. แบบฝึกทักษะ และ 5. คู่มือการจัดการเรียนการสอน 1 โดยในส่วนของคณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษานั้น ได้เข้าร่วมในการพัฒนารายวิชาศาสนานำชีวิต โดยมีคณาจารย์ 4 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ อรรคชาติ  อาจารย์โยธิน มาหา อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร และอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *