กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565


กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลาง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาภา ชะวางกลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งกำหนดตรวจในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2564

เวลา                              กิจกรรม
08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเตรียมการ
09.00 – 09.15 น. คณะกรรมการแนะนำตัวพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
09.15 – 09.30 น. ประธานหลักสูตรแนะนำกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมของหลักสูตร
09.30 – 10.45 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์พูดคุยกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา (2 – 3 คน)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์พูดคุยกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ต่อ)
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน
16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการรายงานผลการประเมินให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *