ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) ฉบับที่ 21


ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ฉบับที่ 20 ที่ 1930/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ได้แจ้งให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในระหว่างวันที่ 4-9 มกราคม 2565 นั้นเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิคอน ในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการรวมตัวที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าวได้
.
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่นักศึกษา บุคลากร และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรขยายระยะเวลาให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) จากเดิมต่อเนื่อง ไปจนถึงวันที่ 16 มกราคม 2565
.
ทั้งนี้ ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รายงานการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ต่อหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลตามวิธีการที่หัวหน้าหน่วยงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลกำหนด หรือหากบุคลากรในหน่วยงานใดมีความจำเป็นจะต้องเข้ามาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยในช่วงดังกล่าว ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้พิจารณา
.
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ Nrru มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *