แสดงความยินดีกับชมรมวิถีชนฅนอีสาน สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2


ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม รายการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) รวมถึงพัฒนางานตามบริบทของมหาวิทยาลัย ในการนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพได้มาตรฐานโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนด TOR การจัดสรรงบประมาณ กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการ โดยมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรรับทราบและดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ แล้วนั้น
บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 โดยในส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบยุทธศาสตร์นั้น ต้องแสดงความยินดีกับชมรมวิถีชนฅนอีสาน สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการย่อยของการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ชื่อโครงการว่า โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารองรับการสร้างวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ

ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับชมรมวิถีชนฅนอีสาน สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่มีความมุมานะในการเขียนโครงการตามกำหนด TOR จนทำให้โครงการได้รับการจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยความยินดียิ่ง มา ณ โอกาสนี้

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *