ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 5/2564 วันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 19.00 น.


เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 5/2564ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น zoom meeting โดยมีวาระการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานและกรรมการแจ้งเพื่อทราบ แจ้งให้ทราบ
1.1 กิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กันยายน 2564 (เอกสารประกอบ หน้าที่ 1 – 2)
1.2 การประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 1/2564 (เอกสารประกอบ หน้าที่ 3)
1.3 กิจกรรมเสวนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกรงานศพของศาสนพิธีกร วันที่ 7 กันยายน 2564 (เอกสารประกอบ หน้าที่ 4)
1.4 กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) เรื่อง “ท่องแดนพุทธภูมิ : ประวัติและโบราณคดีเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา” โดย พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. (เอกสารประกอบ หน้าที่ 5)
1.5 แสดงความยินดีกับนายปริญญา ปิณะโต ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 5 ที่สอบผ่าน IELTS ตามเกณฑ์กำหนดของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (เอกสารประกอบ หน้าที่ 6)
1.6 เชิญร่วมรับชมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (เอกสารประกอบ หน้าที่ 7)
1.7 อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (เอกสารประกอบ หน้าที่ 8)
1.8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เอกสารประกอบ หน้าที่ 9)
1.9 การจัดตารางสอนของคณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (เอกสารประกอบ หน้าที่ 10 – 18)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 (เอกสารประกอบ หน้าที่ 19 – 25)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอพิจารณา
4.1 พิจารณาการโครงการของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เอกสารประกอบ หน้าที่ 26-34)
4.2 พิจารณาการโครงการของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ของคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เอกสารประกอบ หน้าที่ 35 -40)
4.3 การใช้ระบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน (เอกสารประกอบ หน้าที่ 41)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1  ประเด็นการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2564

ก่อนที่จะปิดประชุมในเวลา 22.34 น.


Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *