ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 8668/2564 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 3) ข้อที่ 4 (1) ให้ สถานศึกษาทุกประเภท ยังคงงดจัดการเรียนการสอนที่สถานศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยจึงขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาค กศ.ปช. และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ทั้งนี้ ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564
ขอบคุณภาพจากเพจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *