ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.


เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 4-2564ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น zoom meeting โดยมีวาระการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานและกรรมการแจ้งเพื่อทราบ แจ้งให้ทราบ
1.1 แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ ในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2564 (เอกสารประกอบ หน้าที่ 1)
1.2 การจัดอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ (เอกสารประกอบ หน้าที่ 2)
1.3 แสดงความยินดีกับศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น เนื่องในงานทักษะวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 (เอกสารประกอบ หน้าที่ 3)
1.4 แสดงความยินดีกับนางสาวอรัญญา ขาวพา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่าน IELTS ตามเกณฑ์กำหนดของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (เอกสารประกอบ หน้าที่ 4)
1.5 การประชุมร่วมเครือข่ายสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและไทยศึกษา (ออนไลน์) 4 สถาบัน (เอกสารประกอบ หน้าที่ 5 )
1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนต้นแบบตามแนวคิดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 2 (เอกสารประกอบ หน้าที่ 6 )
1.7 การสัมมนากลุ่มย่อยในรายวิชาสัมมนาทางพระพุทธศาสนา ในหัวข้อ “งานทางโลกและงานทางธรรม” ในวันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 (เอกสารประกอบ หน้าที่ 7 )
1.8 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบริการวิชาการออนไลน์ ณ โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) จังหวัดอุดรธานี (เอกสารประกอบ หน้าที่ 8 )
1.9 แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 (เอกสารประกอบ หน้าที่ 9 )
1.10 การจัดรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 (เอกสารประกอบ หน้าที่ 10 )
1.11 พิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (เอกสารประกอบ หน้าที่ 11-16)
1.12 การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสารประกอบ หน้าที่17)
1.13 การจัดโครงการพัฒนารูปแบบศาสนพิธีและพัฒนาศักยภาพศาสนพิธีกรงานศพเทศบาลนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองประชุม ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (เอกสารประกอบ หน้าที่18-24)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การจัดผู้สอนให้สำหรับนักศึกษาที่จะเรียนบาลีศึกษา (เอกสารประกอบ หน้าที่ 19)
3.2 การทบทวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชา (เอกสารประกอบ หน้าที่20)
3.3 การจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เอกสารประกอบ หน้าที่ 21)
3.4 แนวทางการสร้างระบบเพื่อจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ของสาขาวิชา (เอกสารประกอบ หน้าที่ 22)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอพิจารณา
4.1 พิจารณาการจัดทำร่างโครงการตามยุทธศาสตร์คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เอกสารประกอบ หน้าที่ 29-30)
4.2 การจัดกิจกรรมการสอบธรรมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2564 (เอกสารประกอบ หน้าที่ 31)
4.3 การสัมมนาครั้งที่ 2 (ออนไลน์) นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 (เอกสารประกอบ หน้าที่32)
4.4 พิจารณาการส่งรายชื่ออาจารย์เพื่อเข้ารับการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบ เมษายน – กันยายน 2564 (เอกสารประกอบ หน้าที่ 33)
4.5 พิจารณาการจัดรายการ NRRU Buddhist News Weekend (เอกสารประกอบ หน้าที่ 34)
4.6 การติดตามเอกสาร มคอ. 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เอกสารประกอบ หน้าที่ 35)
4.7 พิจารณาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เอกสารประกอบ หน้าที่ 36)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 พิจารณาการจัดทำฐานข้อมูลของอาจารย์ในระบบสารสนเทศในเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.2 พิจารณาการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายระดับหลักสูตร 4 สถาบัน “เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” (Network of Mindful Social Engineer)

ก่อนที่จะปิดประชุมในเวลา 17.05 น. โดยมีคณะกรรมการเข้าประชุมอย่างครบถ้วน

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *