ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 18 ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 18 ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
1. ให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนปฏิบัติงานที่บ้าน (Work For Home) ออกไปจนถึงวันที่ 19 กันยายน 2564 และให้ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานต่อมหาวิทยาลัย
2. ในกรณีบุคลากรสายวิชาการ มีความจำเป็นต้องมาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการขออนุญาตผ่านคณบดี เพื่อเสนอต่อรองธอิการบดีฝ่ายวิชาการฯเป็นผู้พิจารณาอนุญาตและออกบัตรเข้า-ออกมหาวิทยาลัย
ในการณีบุคลากรสายสนับสนุนมีความจำเป็นต้องมาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการขออนุญาตผ่าน คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน หรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแล (ยกเว้นกองกลาง กองคลัง โครงการจัดตั้งกองงานอาคารและสถานที่ เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี) ให้ความเห็นเพื่อเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ เป็นผู้พิจารณาอนุญาตและออกบัตรเข้า-ออกมหาวิทยาลัย
3. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 อย่างเคร่งครัด ผู้ใดผ่าฝืนอาจถูกดำเนินการทางวินัย
4. บุคลากรที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปพื้นที่ควบคมสูงสุดและเข้มงวดต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดี โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง และดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข ที่ศคบ. ประกาศไว้

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ข้อมูล : ศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *