ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ผ่านมา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น Stream Yard โดยมีวาระการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานและกรรมการแจ้งเพื่อทราบ แจ้งให้ทราบ
๑.๑ การสัมมนาครั้งที่ ๑ (ออนไลน์) นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑)
๑.๒ การปฐมนิเทศและกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์สานสายใย ต้านภัยโควิด ๑๙ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๒)
๑.๓ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๓)
๑.๔ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ออนไลน์ บูชาพระรัตนตรัย วันอาสาฬหบูชา” ประจำปี ๒๕๖๔ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๔)
๑.๕ กำหนดจัดงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๕ – ๖)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันอังคาร ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๗-๘)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอพิจารณา
๔.๑ พิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๙ – ๑๐)
๔.๒ พิจารณาการจัดรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS๒ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑๑)
๔.๓ พิจารณาทบทวนกระบวนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑๒)
๔.๔ พิจารณาทบทวนระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑๓)
๔.๕ พิจารณาทบทวนกระบวนการควบคุมดูแลให้คําปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาปริญญาตรี (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑๔)
๔.๖ พิจารณาการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (เอกสารประกอบ หน้าที่๑๕)
๔.๗ พิจารณาทบทวนผลการดําเนินงานกระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑๖ )
๔.๘ พิจารณาทบทวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชา (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑๗)
๔.๙ พิจารณาการจัดผู้สอนให้สำหรับนักศึกษาที่จะเรียนบาลีศึกษา (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑๘)
๔.๑๐ พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาและศิษย์เก่าของสาขาวิชาเพื่อคัดเลือกศิษย์ปัจจุบันและเป็นศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในงานวันวิชาการคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑๙-๔๘)
๔.๑๑ พิจารณาการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๔๙)
๔.๑๒ พิจารณาแนวทางการสร้างระบบเพื่อจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ของสาขาวิชา (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๕๐)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๕.๑ พิจารณาแนวทางการจัดสรรนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการราชภัฏเสริมโอกาส
๕.๒ แนวทางการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔
๕.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๑๘

โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าประชุมจำนวน ๕ คน และร่วมพิจารณาวาระต่าง ๆ ร่วมกัน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานอันจะเกิดประโยชน์และแนวทางปฏิบัติกับสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป โดยใช้เวลาการประชุมสองชั่วโมงกว่าในการประชุมครั้งนี้ก่อนที่จะปิดประชุมในเวลา ๑๙.๐๔ น. ในท้ายที่สุด


Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *