การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบออนไลน์ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
โดยในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ซึ่งก่อนจะได้ตรวจเอกสารหลักฐานของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรนั้น ทางสาขาวิชาได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลังจากนั้นทางสาขาวิชาได้นำเสนอวิดีโอสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้ง 6 องค์ประกอบ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรให้คณะกรรมการทราบในเบื้องต้น ก่อนที่คณะกรรมการจะได้ตรวจเอกสารหลักฐานและให้ข้อเสนอแนะตามลำดับ ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประกอบด้วย
1. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ศ.ดร. ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลาง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา พุทธเสฐียร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยใช้ระบบการตรวจออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ณ อาคาร 36 ชั้น 2 ห้อง 36.02.05
ในโอกาสนี้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานการศึกษามากยิ่งขึ้น 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *