ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.


เมื่อวันพุธ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ ห้องสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา อาคาร ๓๖ ชั้น ๖ ห้อง ๕ (๓๖.๐๖.๐๕) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ โดยมีวาระการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานและกรรมการแจ้งเพื่อทราบ แจ้งให้ทราบ
๑.๑ ข้อชี้แจงจากการประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑-๒)
๑.๒ แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นครูคืนถิ่น จำนวน ๑ คน (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๓)
๑.๓ คณาจารย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อของหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางปนัดดา แก้วกูล ณ วัดสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา ๔ พ.ย. ๖๓
๑.๔ ตารางนิเทศนักศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๔)
๑.๕ ตารางบรรยายของคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๕-๑๒)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันพฤหสบดี ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑๓ – ๑๙)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอพิจารณา
๔.๑ โครงการของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๒๐-๒๓)
๔.๒ พิจารณาการจัดทำ มคอ.๕ เทอม ๑/๒๕๖๓ และ มคอ.๓ เทอม ๒/๒๕๖๓
๔.๓ พิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๒๔-๒๗)
๔.๔ พิจารณาการทำผลงานทางวิชาการและคุณวุฒิวิชาชีพครู (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๒๘)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *