กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ห้องสาขา+ออนไลน์)


ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีข้อราชการจะประชุมปรึกษาหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา อาคาร ๓๖ ชั้น ๖ ห้อง ๕ (๓๖.๐๖.๐๕) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และประชุมออนไลน์โดยใช้แอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊กกลุ่มของสาขาวิชา สำหรับกรรมการที่ไม่สะดวกเข้าห้องประชุมแบบธรรมดา

ดังนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่องานราชการ ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา สถานที่และแหล่งที่สามารถเข้าถึงที่ประชุมออนไลน์ข้างต้น

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ในไดรกลุ่ม (ใช้เมล์มหาวิทยาลัย) คลิ๊กได้ตามลิงค์นี้ ดาวโหลด

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

 ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้อง ๓๖.๐๖.๐๕ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

******

ระเบียบวาระที่ ๑  ประธานและกรรมการแจ้งเพื่อทราบ แจ้งให้ทราบ

๑.๑ ข้อชี้แจงจากการประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑-๒)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑.๒ แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีครู กศน. จำนวน ๒ คน (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๓)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑.๓ พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ พุทธศาสนศึกษา คุรุวันทานวมานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๔)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑.๔  คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓  (เอกสารประกอบ หน้าที่๕)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑.๕ สัมมนา ครั้งที่ ๒ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๖)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑.๖ แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในงานทักษะวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๗)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๘ – ๑๔)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องนำเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณาการจัดโครงการของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑๕-๒๒)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๔.๒ พิจารณาการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๒๓-๒๔)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๔.๓ พิจารณาแนวทางการจัดงานหนึ่งทศวรรษพุทธศาสนศึกษา

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *