พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ พุทธศาสนศึกษา คุรุวันทานวมานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่พุทธศาสนศึกษา ปี 1 รุ่นที่ 9 จำนวน 22 คน ซึ่งได้เข้ามาศึกษาในรอบรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษารุ่นน้อง โดยมีคณาจารย์จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยนักศึกษาพุทธศาสนศึกษาชั้นปี 2, 3, 4 และปี 5 เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวทั้งภาคเช้าและบ่าย ณ อาคาร 27 ชั้น 5 ห้อง 9 อาคารบูรณวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อเดินทางมาถึงแล้วก็ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  หลังจากนั้นตัวแทนนักศึกษากล่าวรายงานการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี ต่อจากนั้นนักศึกษากล่าวบทสรภัญญะบูชาครู และตัวแทนนักศึกษาถือพานนำพานขึ้นไหว้ครูตามลำดับ ประธานเจิมหนังสือและเจิมมงคลให้กับคณะกรรมการนักศึกษาของหลักสูตร  พร้อมด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรแด่ครูผู้สอนดีเด่น ได้แก่อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร นักศึกษามีผลการเรียนดีเด่น เกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม เกียรติบัตรคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รางวัลศิษยเก่าดีเด่น รางวัลผู้สอบผ่านผู้สอบผ่านโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 และการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้มีความประพฤติดี ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

เกียรติบัตรนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 5
– นางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์ เกรดเฉลี่ย 3.79
– นางสาวอรัญญา ขาวพา เกรดเฉลี่ย 3.68
–  นางสาวสุกัญญา นีกระโทก เกรดเฉลี่ย 3.66
–  นายปริญญา ปิณะโต เกรดเฉลี่ย 3.66
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
– นายพลวัต สุริรัมย์ เกรดเฉลี่ย 3.98
– นางสาวศศิธร จรสายออ เกรดเฉลี่ย 3.75
– นางสาวปณิตา พุ่มจันทร์ เกรดเฉลี่ย 3.52
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
– นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง เกรดเฉลี่ย 3.90
– นางสาววิราวรรณ ยินมะเริง เกรดเฉลี่ย 3.86
– นางสาวโสภิดา โมงกระโทก เกรดเฉลี่ย 3.85
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
– นางสาวภาวดี บุญฮวด เกรดเฉลี่ย 3.82
– นางสาวยูถิกา หล่าจันทึก เกรดเฉลี่ย 3.73
– นายณัฐพงษ์ พิมพ์พาชาติ เกรดเฉลี่ย 3.71

เกียรติบัตรคนดี ศรีพุทธศาสน์
– นางสาวอรัญญา ขาวพา นักศึกษาชั้นปีที่ 5
– นายวัชรพงษ์ ทองทา นักศึกษาชั้นปีที่ 4
– นางสาวโสภิดา โมงกระโทก นักศึกษาชั้นปีที่ 3
– นายปภาวินย์ ปิยารัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
เกียรติบัตรคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
– นายเจนณรงค์ เหงาจุ๊
– นายวัชรพงษ์ ทองทา
– นายสิทธิชัย ทวีโคตร
– นายพลวัต สุริรัมย์
– นางสาวศศิธร จรสายออ
– นายฉัตรชาย แสงไธสง
– นางสาวโสภิดา โมงกระโทก
– นางสาวปณิตา พุ่มจันทร์
– นางสาวอรทัย เจียนมะเริง
– นายบุญญฤทธิ์ สะวันนา
– นางสาวกรรณิการ์ ชนะค้า
– นางสาวศรัญญา เฝ้าทรัพย์
– นางสาวอมลวรรณ แวงโสม
– นายอภิสิทธิ์ โสดานา
– นางสาวอัจฉราภา กลั่นเพ็ชรพะเนาว์
– นายภานุวัฒน์ จันทร์บุปผา
– นางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน
– นางสาวษมาพร พงษ์อุดม
– นางสาวรจรินทร์ ช่วงครบุรี
– นางสาวจิตติยาภรณ์ เชี่ยวชาญ
– นางสาวบุษยา พิมพ์ทอง
– นางสาวอุไรวรรณ คำทองทิพย์
– นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของสาขาวิชาจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 
– นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านโคกระกา ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
-นางสาววรกาญจน์ ถนอมสัตย์  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
รางวัลเป็นชุดปกติขาวให้กับผู้สอบผ่านโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 จำนวน 1 รางวัล คือ
– นายเอกพล สมการ ซึ่งจะได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่จะถึงนี้
ลำดับต่อมาเป็นการมอบทุนการศึกษา โดย ดร.บุญสุข อุ่นแก้ว เจ้าของโรงเรียนมหาบุญการนวดไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 8 ทุน โดยมีผู้ที่เข้ารับมอบทุนดังต่อไปนี้คือ
1. นายเจนณรงค์ เหงาจุ๊ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
2. นายวัชรพงษ์ ทองทา นักศึกษาชั้นปีที่ 4
3. นายอภิสิทธิ์ โสดานา นักศึกษาชั้นปีที่ 3
4. นางสาวสุกัญญา ไชยะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
5. นายอัศวเดช สินสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
6. นางสาวนัฏฐนิชา ชื่นนอก นักศึกษาชั้นปีที่ 2
7. นางสาวกัลยา คงน้ำ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
8. นายปุญณรัตน์ โตกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 1
จากนั้นในเวลา 10.30 – 12.10 น. ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ และพักรับประทานอาหารเที่ยง ต่อจากนั้นในภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมกิจกรรมจุดตะเกียงในดวงใจและต่อด้วยกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์แบ่งปันความรักเป็นอันเสร็จกิจกรรมการไหว้ครูประจำปี 2563
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี้ 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *