พุทธศาสนศึกษาสานสัมพันธ์ ระหว่างสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษากับวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต/นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ซึ่งนำโดยพระมหาสนอง ปจฺโจปการี, ผศ.ดร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พระสมุห์อดิเรก อาทิจฺจพโล, ดร อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและหัวหน้าโครงการ และผศ.ปรีชา บุญทวี อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ พร้อมด้วยนิสิตอีก 92 รูป/คน  ณ อาคาร 36  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง (36.02.06) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและสัมมนาความรู้ด้านพระพุทธศาสนาระหว่างสองสถาบัน คือระหว่างสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นการแสดงการต้อนรับจากทั้งสองมหาวิทยาลัยและมีการมอบของที่ระลึกให้นักแสดงด้วย จากนั้นเป็นการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เสร็จแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ร่วมกัน ก่อนที่จะได้ร่วมเสวนาต่อในภาคบ่าย ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.บุญสุข อุ่นแก้ว เจ้าของโรงเรียนมหาบุญการนวดไทย ได้กล่าวถึงแนวทางในการประกอบอาชีพ และต่อด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่า่วถึงแนวทางจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากนั้นเป็นการสัมมนากลุ่มในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสงฆ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏ” โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังต่อไปนี้คือ  พระมหาสนอง  ปจฺโจปการี, ผศ.ดร, อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ นางสาวศศิธร จรสายออ นายณัฐพงษ์ พิมพาชาติ นายธีระวัฒน์ พวงบุรี  และ นางสาวอชิรญา รัตนมาลี ร่วมในการเสวนา ก่อนที่จะมอบของที่ระลึกและเยี่ยมชมเรือนโคราชและพิพิธภัณฑ์นครราชสีมา ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังวัดเทพพิทักษ์ปุณณารามต่อไป โดยมีนางสาวนฤมล ชอบทดกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายอนุวัฒน์ สักบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นพิธีกรดำเนินรายการตลอดงาน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี้

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *