ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓


เมื่อวันพุธ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ ห้องสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา อาคาร ๓๖ ชั้น ๖ ห้อง ๕ (๓๖.๐๖.๐๕) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ โดยมีวาระการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานและกรรมการแจ้งเพื่อทราบ แจ้งให้ทราบ
๑.๑ แสดงความยินดีกับนายเอกพล สมการ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๔ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่าน TOEFL ตามเกณฑ์กำหนดของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑)
๑.๒ แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ทุน (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๒)
๑.๓ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังคนดีศรี ถ.ม.ภ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๓)
๑.๔ แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้เกียรติบัตรนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ “การผลิตและพัฒนาครูสู้วิกฤตโควิด ๑๙” (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๔)
๑.๕ เชิญร่วมงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ “ทักษะวิชาการ สร้างงาน สร้างสังคม” (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๕)
๑.๖ สรุปกิจกรรมโครงการตกค้าง จำนวน ๓ โครงการ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๖ – ๘)
๑.๗ ข้อชี้แจงจากการประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๙ – ๑๐)
๑.๘ สัมมนา ครั้งที่ ๑ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑๑)
๑.๙ คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษาบริการวิชาการอบรมให้ความรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวทะเล (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑๒)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑๓ – ๑๗)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอพิจารณา
๔.๑ พิจารณาการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสงฆ์นครพนม วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑๘)
๔.๒ พิจารณาการจัดทำร่างโครงการตามยุทธศาสตร์คณะฯ ปีงบประมาณการศึกษา ๒๕๖๔ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑๙)
๔.๓ กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๓ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๒๐)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การส่งนักศึกษาออกสังเกตการสอน
๕.๒ การส่งเกรดนักศึกษาภาคการศึกษา 2/2562 รายวิชาที่สอบหลัง
๕.๓ การจัดหาทุนสำหรับนักศึกษา

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *