แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 “การผลิตและพัฒนาครูสู้วิกฤตโควิด 19”


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรับเกียรติบัตรรางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง จำนวน 4 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. นายอลงกร เลิศประสิทธิ์   2. นายเจนณรงค์ เหงาจุ๊   3. นางสาวณัฐภัสสร จงสง่ากลาง  และ 4. นายปภาวิน ปิยารัมย์ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 “การผลิตและพัฒนาครูสู้วิกฤตโควิด 19”  โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงานดังกล่าว และ ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กล่าวรายงาน ถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์นักศึกษา และครูประจําการ ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าและครูต้นแบบในพื้นที่ และสร้างบรรยากาศทางวิชาการด้านคุรุศึกษา แก่คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและนักเรียน โดยในการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดออนไลน์เนื่องจากสถานกาณ์ของโควิด 19 ในหัวข้อ “การผลิตและพัฒนาครูสู้วิกฤตโควิด 19” ได้จัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยหลังจากพิธีเปิดแล้วได้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ โดยท่านคณบดีเป็นผู้มอบ ในส่วนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลจำนวน 4 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. นายอลงกร เลิศประสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5  2. นายเจนณรงค์ เหงาจุ๊ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  3. นางสาวณัฐภัสสร จงสง่ากลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4. นายปภาวิน ปิยารัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ได้เข้ารับรางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย จากการได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติบัตรความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี 2563
ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาทั้ง 4 คน ที่ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงเนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 “การผลิตและพัฒนาครูสู้วิกฤตโควิด 19”  ดังกล่าวด้วยความยินดียิ่งComments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *