ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ ห้องสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา อาคาร ๓๖ ชั้น ๖ ห้อง ๕ (๓๖๐๖๐๕) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ โดยมีวาระการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ

******

ระเบียบวาระที่ ๑  ประธานและกรรมการแจ้งเพื่อทราบ แจ้งให้ทราบ

๑.๑ จำนวนนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑)
๑.๒ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๔ มอบอาสนะนั่งสมาธิสวดมนต์ให้กับสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จำนวน ๔๓ ผืน(เอกสารประกอบ หน้าที่ ๒)
๑.๓ แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รางวัล (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๓)
๑.๔  พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีให้แก่นักศึกษาที่ได้รางวัล โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๔)
๑.๕ แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธีของวัฒนธรรมจังหวัด นครราชสีมา จำนวน ๒ คน (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๕)
๑.๖ แนวทางการนิเทศ การสัมมนา และการส่งงานวิจัยนักศึกษาฝึกสอนวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๖)

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๗ – ๑๑)

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องนำเสนอพิจารณา
๔.๑ พิจารณาทบทวนการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑๒ -๑๖)
๔.๒ พิจารณาการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณการศึกษา ๒๕๖๓ โครงการตกค้าง (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑๗ – ๒๖)
๔.๓ พิจารณาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Moodle ของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๒๗)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การบริหารงานของสาขาวิชา
๕.๒ การจัดทำผลงานของคณาจารย์
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๔๙ น.

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *