กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ห้องสาขา+ออนไลน์)


ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีข้อราชการจะประชุมปรึกษาหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา อาคาร ๓๖ ชั้น ๖ ห้อง ๕ (๓๖.๐๖.๐๕) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และประชุมออนไลน์โดยใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ MS Teams ของสาขาวิชา สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเข้าห้องประชุมแบบธรรมดา

ดังนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่องานราชการ ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา สถานที่และแหล่งที่สามารถเข้าถึงที่ประชุมออนไลน์ข้างต้น

คณะกรรมการบริหารสาขาสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ในไดรกลุ่ม (ใช้เมล์มหาวิทยาลัย) คลิ๊กได้ตามลิงค์นี้ ดาวโหลด 

 

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

 ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้อง ๓๖.๐๖.๐๕ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

******

ระเบียบวาระที่ ๑  ประธานและกรรมการแจ้งเพื่อทราบ แจ้งให้ทราบ

๑.๑ จำนวนนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑.๒ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๔ มอบอาสนะนั่งสมาธิสวดมนต์ให้กับสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จำนวน ๔๓ ผืน(เอกสารประกอบ หน้าที่ ๒)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑.๓ แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รางวัล (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๓)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑.๔  พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีให้แก่นักศึกษาที่ได้รางวัล โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๔)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑.๕ แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธีของวัฒนธรรมจังหวัด นครราชสีมา จำนวน ๒ คน (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๕)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          ๑.๖ แนวทางการนิเทศ การสัมมนา และการส่งงานวิจัยนักศึกษาฝึกสอนวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๖)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๗ – ๑๑)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องนำเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณาทบทวนการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑๒ -๑๖)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๔.๒ พิจารณาการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณการศึกษา ๒๕๖๓ โครงการตกค้าง (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๑๗ – ๒๖)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๔.๓ พิจารณาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Moodle ของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (เอกสารประกอบ หน้าที่ ๒๗)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *