การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 (ออนไลน์)


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบออนไลน์ระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบออนไลน์ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
โดยในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ซึ่งก่อนจะได้ตรวจเอกสารหลักฐานของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรนั้น ทางสาขาวิชาได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน หลังจากนั้นจึงได้ทำการประเมินโดยมีการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ก่อนที่คณะกรรมการจะได้ตรวจเอกสารหลักฐานและให้ข้อเสนอแนะตามลำดับ
ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร ดร. ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ  อาจารย์เมธี กีรติอุไร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นกรรมการ และผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นกรรมการและเลขานุการ  ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการใช้ระบบการตรวจออนไลน์ ห้อง 36.02.05
ในโอกาสนี้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานการศึกษามากยิ่งขึ้น

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *