ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕ ทุน


ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นนักวิจัยของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาโครงการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย  จำนวน ๓๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รับทุนจำนวน ๕ ทุน ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. นายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๒. นางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เรื่อง การศึกษาทัศนคติต่อพิธีกรรมทางศาสนาพุทธของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๓. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ เรื่อง ความคาดหวังต่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๔. นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ E-learning ที่เหมาะสมสำหรับระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๕. นายณัฐพงษ์ พิมพาชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา

ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่มีความมุมานะในการเขียนโครงร่างวิจัย จนได้รับทุนวิจัยดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

Download (PDF, Unknown)

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *