สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ด้วยระบบการประชุมออนไลน์


เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ด้วยระบบการประชุมออนไลน์ป้อง โดยใช้โปรแกรม Google Meet ในการประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญหลาย ๆ อย่างในการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ดังนี้คือ

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานและกรรมการแจ้งเพื่อทราบ แจ้งให้ทราบ
๑.๑ จำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเพื่อศึกษาต่อสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบรอบโควตา
๑.๒ จำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบรับตรงร่วมกัน
๑.๓ ข้อชี้แจ้งจากการประชุมผู้บริหารและประธานหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ และ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
๑.๔ ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ปี ๕ ภาคปกติ) ๑/๒๕๖๓
๑.๕ ติดตามเอกสารเพื่อตรวจประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑.๖ เชิญอาจารย์และบุคลากรลงทะเบียนเข้ารวมอบรม การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์ ของสำนักคอมพิวเตอร์
๑.๗ คณะมนุษย์ฯเชิญอบรมการใช้งานโปรแกรมการสอนออนไลน์
๑.๘ ติดตามภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตรุ่นที่ ๓
๑.๙ กำหนดส่งแบบรายงานภาระงาน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอพิจารณา
๔.๑ แผนการเรียนตลอดหลักสูตร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
๔.๒ พิจารณาวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔.๓ พิจารณาการจัดภาระงานและการรับผิดชอบรายวิชาของคณาจารย์ในหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓
๔.๔ พิจารณาการจัดทำบทความวิชาการ การทำวิจัย เพื่อเผยแพร่ของผลงานของคณาจารย์ในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓
๔.๕ พิจารณาผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔.๖ พิจารณาการทวนสอบรายวิชาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔.๗ พิจารณาการแก้ไขระบบรับทราบหลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในระบบ CHECO
๔.๘ แนวทางการสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ แนวทางการจัดทำหลักสูตรออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
๕.๒ แนวทางการจัดรายการทางหน้าเพจเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
๕.๓ ตารางปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๕.๔ แนวทางการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา

 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *