ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ด้วยระบบการประชุมออนไลน์ป้องกันภัยโควิด ๑๙


เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ด้วยระบบการประชุมออนไลน์ป้องกันภัยโควิด ๑๙โดยใช้โปรแกรม Google Meet ในการประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญหลาย ๆ อย่างในการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ดังนี้คือ

ประธานและกรรมการแจ้งเพื่อทราบ แจ้งให้ทราบ
๑.๑ จำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเพื่อศึกษาต่อสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบแฟ้มสะสมงาน
๑.๒ จำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบโควตา
๑.๓ ข้อชี้แจ้งจากการประชุมผู้บริหารและประธานหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
๑.๔ รายชื่อสถานศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓
๑.๕ การจัดตารางสอนนักศึกษาภาคปกติ ๓/๒๕๖๒
๑.๖ แสดงความยินดีกับอาจารย์ในสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๒ คน
๑.๗ แสดงความยินดีกับอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านบาลีศึกษา ประโยค ๔ ประจำปี ๒๕๖๓
๑.๘ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพนายกฤษดากร พงษ์อุดม พี่ชายของนางสาวษมาพร พงษ์อุดม นศ.ชั้นปีที่ ๓ ณ วัดศิริพงษาวาส จังหวัดชัยภูมิ
๑.๙ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวและการปฏิบัติงานที่บ้าน และขยายระยะเวลาปิดสถานที่ชั่วคราวและการปฏิบัติงานที่บ้าน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอพิจารณา
๔.๑ การพิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔.๒ พิจารณาผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรย้อนหลัง ๕ ปี ตามเกณฑ์การประเมินปี ๕๘
๔.๓ พิจารณาการขอเลื่อนการจัดทำโครงการประจำไตรมาสที่ ๒ – ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๔.๔ พิจารณาการจัดทำ มคอ.๓ มคอ ๕ มคอ.๗ และการนำข้อมูลประกันคุณภาพลงระบบ CHE QA

โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประุชมโดยพร้อมเพรียงกันจนถึงเวลา ๑๑.๒๖ น. โดยประมาณ จึงได้ปิดการประชุมในครั้งนี้

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *