ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่ชั่วคราวและการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From home)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่ชั่วคราวและการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From home)

ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3353/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 144/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวและการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From home) ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 อาศัยอำนาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศขยายระยะเวลาปิดสถานที่ชั่วคราวและการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From home) ดังนี้

1. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

2. ให้ขยายระยะเวลาปิดสถานที่ชั่วคราวและการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From home) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 144/2563 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 จากเดิมวันที่ 12 เมษายน 2563 ออกไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ส่วนการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานตามประกาศเดิม

3. การจัดการเรียนการสอน ให้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 123/2563 เรื่อง มาตรการจัดสอนและจัดสอบในภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เช่นเดิม

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *