ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง เลื่อนและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสอบปลายภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ (ภาคปกติ)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง เลื่อนและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ภาคปกติ)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กําหนดให้มีการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๓) นั้น เพื่อให้การป้องกัน และระวังภัยจากการแพร่ ระบาดของโรคสอดคล้อง ตามมาตรการที่กําหนด อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การศึกษา ระดับปริญญาตรี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงออกประกาศ ดังนี้
๑. ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบและการประเมินผลรายวิชาที่จัดสอบในชั้นเรียนเป็นวิธีการอื่น
เช่น การสอบออนไลน์ การมอบหมายงาน การนัดหมายตรวจผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามความความเหมาะสม ยกเว้นรายวิชาที่จัดสอบแบบ E-Testing
๒. ให้เลื่อนการจัดสอบรายวิชาที่ใช้การจัดสอบแบบ E-Testing ออกไปก่อนจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
๓. ให้ผู้สอนแจ้งรูปแบบการจัดสอบ เสนอต่อคณบดี และคณบดีกํากับ ดูแล การจัดสอบดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การส่งผลการเรียนให้ดําเนินการตามปฏิทินการศึกษาเดิม

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์) อธิการบดี

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *