Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2562

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่รับท […]
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลหนองพลวง ณ วัดโคกพระ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลหนองพลวง ณ วัดโคกพระ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 20 – 21  มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คณาจ […]
ขอแสดงความยินดีกับนายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ของ กศน.จังหวัดนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับนายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ของ กศน.จังหวัดนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับนายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก ศิษย์เก่าห […]
คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร ณ อบต.หนองพลวง

คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร ณ อบต.หนองพลวง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่นมา คณาจารย์หลักสูตรพุ […]
แสดงความยินดีกับ นายปฏิธาน คณานุรักษ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่าน CU-TEP ตามเกณฑ์กำหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แสดงความยินดีกับ นายปฏิธาน คณานุรักษ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่าน CU-TEP ตามเกณฑ์กำหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายปฏิธาน คณานุรักษ์ ศิษย์เก่ารุ่นที […]