Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เมื่อวันนี้ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิช […]
กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะมนุ […]
แสดงความยินดีกับนายพงษ์พัฒน์ โด้คำ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

แสดงความยินดีกับนายพงษ์พัฒน์ โด้คำ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

แสดงความยินดีกับนายพงษ์พัฒน์ โด้คำ (ครูตูมตาม) ศิษย์เก่ […]
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้าสู่วิชาชีพครูในอนาคต ณ จังหวัดจันทบุรี

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้าสู่วิชาชีพครูในอนาคต ณ จังหวัดจันทบุรี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจัดโครงการพ […]
แสดงความยินดีกับนางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

แสดงความยินดีกับนางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

แสดงความยินดีกับนางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน (ครูแนน) ศิษย์เก […]