Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561  จำนวน 3 ทุน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 จำนวน 3 ทุน

ตามที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีกา […]
คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรสู่สากล ณ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 2 – 12 กรกฎาคม 2561

คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรสู่สากล ณ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 2 – 12 กรกฎาคม 2561

ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จ […]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับรางวัลประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับรางวัลประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิ […]
ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. ของวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา […]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบติดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 จำนวน 7 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบติดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 จำนวน 7 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบต […]