Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2562-2566 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2562-2566 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณาจาร […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังคนดีศรี ถ.ม.ภ. ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังคนดีศรี ถ.ม.ภ. ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณาจาร […]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้ม […]
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563 จำนวน 3 ทุน

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563 จำนวน 3 ทุน

ตามที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีกา […]
คณาจารย์และนักศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

คณาจารย์และนักศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ด้วยโรงเรียนถนนมิตรภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ […]