Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

โครงการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี 2559

โครงการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี 2559

โปรแกรมวิชาปรัชญา  ศาสนาและเทววิทยา ได้จัดอบรมโครงการสร […]
โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2559

โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 10 ชั้น 2 […]
กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ปี 2559

กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปี 2559

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ปี 25 […]
คณาจารย์จากโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาได้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF)  และการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน

คณาจารย์จากโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาได้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) และการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดอบรมสัมมนาเชิง […]
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร […]