Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น.

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น.

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมน […]
เชิญทำแบบทดสอบประเมินความรู้ด้านหลักคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ของหลักสูตรพุทธศาสนศึกษาออนไลน์

เชิญทำแบบทดสอบประเมินความรู้ด้านหลักคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ของหลักสูตรพุทธศาสนศึกษาออนไลน์

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าทำแบบทดสอบประเมินความรู้ด้านหลักคุ […]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการประมวลผลสอบ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563 (ประเภทโควตาเรียนดี) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการประมวลผลสอบ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563 (ประเภทโควตาเรียนดี) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการประมว […]
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ด้วยระบบการประชุมออนไลน์ป้องกันภัยโควิด ๑๙

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ด้วยระบบการประชุมออนไลน์ป้องกันภัยโควิด ๑๙

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีการประช […]
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวและการปฎิบัติงานที่บ้าน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวและการปฎิบัติงานที่บ้าน