Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  69 ประจำปีการศึกษา 2562

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตรค […]
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจัดสัมมนาครั้งที่ 2 ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2562 ครั้งที่ 2

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจัดสัมมนาครั้งที่ 2 ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2562 ครั้งที่ 2

เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ห […]
คณาจารย์จากสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณาจารย์จากสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงา […]
คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา อบรมพัฒนาทักษะวิชาการอย่างต่อเนื่อง การอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสคร์และพฤติกรรมศาสตร์ ณ โรงแรมสบาย นครราชสีมา

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา อบรมพัฒนาทักษะวิชาการอย่างต่อเนื่อง การอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสคร์และพฤติกรรมศาสตร์ ณ โรงแรมสบาย นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 ทีผ่านมา คณาจารย […]
คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมสร้างบัณฑิตแห่งอนาคต

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมสร้างบัณฑิตแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมากองประกันคุณภาพการ […]