Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

โครงการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จริยธรรมนำใจ นักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓

โครงการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จริยธรรมนำใจ นักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลั […]
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ […]
กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ห้องสาขา+ออนไลน์)

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ห้องสาขา+ออนไลน์)

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมน […]
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ มจร ขอนแก่น มอบหนังสือทางวิชาการให้กับสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จำนวน ๕ เล่ม

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ มจร ขอนแก่น มอบหนังสือทางวิชาการให้กับสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จำนวน ๕ เล่ม

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยมหาจ […]
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธีของวัฒนธรรมจังหวัด นครราชสีมา จำนวน ๒ คน

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธีของวัฒนธรรมจังหวัด นครราชสีมา จำนวน ๒ คน

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการรับสมัครบุคคล […]