Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ศิษย์เก่า

กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ออนไลน์

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ออนไลน์

กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ นักศึกษาหลัก […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP06 วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 63 โดยแขกรับเชิญคือ นายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่สอง

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP06 วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 63 โดยแขกรับเชิญคือ นายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่สอง

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP06  โดยแขก […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP05 วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 โดยสาขาวิชาได้กราบนิมนต์ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร  และเชิญ ดร.ทอง คงเจริญ

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP05 วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 โดยสาขาวิชาได้กราบนิมนต์ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร และเชิญ ดร.ทอง คงเจริญ

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP05  โดยสาข […]
กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ในห้องสาขา+ออนไลน์) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น.

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ในห้องสาขา+ออนไลน์) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น.

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมน […]