Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในรายว […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 7 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 7 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช

เมื่อเวลา 08.05 น. ของวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 (แรม 1 […]
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 5/2564 วันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 19.00 น.

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 5/2564 วันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 19.00 น.

เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา  […]
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การจัดการเรียน […]
แสดงความยินดีกับนายปริญญา ปิณะโต ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 5  ที่สอบผ่าน IELTS ตามเกณฑ์กำหนดของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

แสดงความยินดีกับนายปริญญา ปิณะโต ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 5 ที่สอบผ่าน IELTS ตามเกณฑ์กำหนดของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนายปริญญา ปิณะโต ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5  […]