Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้กับนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 13 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้กับนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 13 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2565  ที่ผ่านมา ผู้ช่ […]
ขอเชิญร่วมงานวันมนุษยศาสตร์ฯ วิชาการ 2565 “หลักสูตรทันสมัย ท้องถิ่นศิวิไลซ์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี”  วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณชั้น 1-3 อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ขอเชิญร่วมงานวันมนุษยศาสตร์ฯ วิชาการ 2565 “หลักสูตรทันสมัย ท้องถิ่นศิวิไลซ์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี” วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณชั้น 1-3 อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม […]
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 11 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 11 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา หลัก […]
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2564

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2564

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ […]
สัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

สัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

เมื่อ 08.30 น. ของวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านม […]