Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

สรงน้ำหลวงพ่อใหญ่ “พระพุทธศาสนสิกขมงคล” พระประธานประจำสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เนื่องในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ประจำปี 2560

สรงน้ำหลวงพ่อใหญ่ “พระพุทธศาสนสิกขมงคล” พระประธานประจำสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เนื่องในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ประจำปี 2560

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศา […]
พุทธศาสนศึกษา ราชภัฏโคราช จัดงานพุทธศาสนศึกษา ปัญจมานุสรณ์ 22 – 23 มีนาคม 2560

พุทธศาสนศึกษา ราชภัฏโคราช จัดงานพุทธศาสนศึกษา ปัญจมานุสรณ์ 22 – 23 มีนาคม 2560

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสต […]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงาน “พุทธศาสนศึกษา  ปัญจมานุสรณ์” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ปี แห่งการก่อตั้งสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 22-23 มี.ค. 60

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงาน “พุทธศาสนศึกษา ปัญจมานุสรณ์” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ปี แห่งการก่อตั้งสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 22-23 มี.ค. 60

         ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงาน “พุทธศาสนศึกษา  ปัญจม […]
ประกาศชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนหลักสูตร คบ.พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนหลักสูตร คบ.พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนหลักสูตร คบ.พุทธศาสนศึกษา ม […]
ประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นโท ประจำปี 2559 สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นโท ประจำปี 2559 สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นโท ประจำปี 2559 สนามสอบมหาวิทยา […]