Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ด้วยระบบการประชุมออนไลน์ป้องกันภัยโควิด ๑๙

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ด้วยระบบการประชุมออนไลน์ป้องกันภัยโควิด ๑๙

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีการประช […]
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวและการปฎิบัติงานที่บ้าน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวและการปฎิบัติงานที่บ้าน

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมพิธีฌาปนกิจนายกฤษดากร พงษ์อุดม พี่ชายของนางสาวษมาพร พงษ์อุดม ณ วัดศิริพงษาวาส ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมพิธีฌาปนกิจนายกฤษดากร พงษ์อุดม พี่ชายของนางสาวษมาพร พงษ์อุดม ณ วัดศิริพงษาวาส ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษ […]
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล และอาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล และอาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล และ […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าสอบบาลีศึกษา ประจำปี 2563

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าสอบบาลีศึกษา ประจำปี 2563

ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวง ได้กำหนดสอบบาลีสนามหลวง ทั้งที […]