Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้ม […]
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ […]
สัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

สัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

เมื่อ 13.00 น. ของวันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา […]
กำหนดประชุมบุคลากรสายวิชาการ (ออนไลน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชภัฏนครราชสีมา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

กำหนดประชุมบุคลากรสายวิชาการ (ออนไลน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชภัฏนครราชสีมา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ […]
พิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อธิการบดี ราชภัฏโคราช  ประดับเข็มเชิดชูเกียรติฯ จากพุทธ […]