Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

ม.ราชภัฏโคราช ประกาศ ลดค่าเทอม 50%  ภาคการเรียนที่ 1/2564

ม.ราชภัฏโคราช ประกาศ ลดค่าเทอม 50% ภาคการเรียนที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องลดค่าธรรมเนียมก […]
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ผ […]
กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิ […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ออนไลน์ บูชาพระรัตนตรัย วันอาสาฬหบูชา” ประจำปี ๒๕๖๔ (ออนไลน์)

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ออนไลน์ บูชาพระรัตนตรัย วันอาสาฬหบูชา” ประจำปี ๒๕๖๔ (ออนไลน์)

ตามที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา […]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจําปี ๒๕๖๔ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจําปี ๒๕๖๔ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้ม […]