Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 27 – 28 ก.ค. 59 ณ โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 27 – 28 ก.ค. 59 ณ โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย

กำหนดการ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ณ โรงเรียนมหาบุญ […]
กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ปี 2559

กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปี 2559

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ปี 25 […]
คณาจารย์จากโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาได้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF)  และการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน

คณาจารย์จากโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาได้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) และการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดอบรมสัมมนาเชิง […]
พระราชวิมลโมลี (ดำรง ทิฏฺฐธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ถึงแก่มรณภาพแล้ว

พระราชวิมลโมลี (ดำรง ทิฏฺฐธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ถึงแก่มรณภาพแล้ว

เมื่อเวลา 16.30 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 พระราชวิมล […]
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร […]