Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในงานทักษะวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในงานทักษะวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรา […]
นางสาวอรัญญา ขาวพา นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ “ฝึกสอนอย่างไรในสถานการณ์โควิด 19”  เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563

นางสาวอรัญญา ขาวพา นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ “ฝึกสอนอย่างไรในสถานการณ์โควิด 19” เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563

นางสาวอรัญญา ขาวพา นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปี […]
รับสมัครทุนการศึกษาให้เปล่า (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครทุนการศึกษาให้เปล่า (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะจัดกิจกรรมไหว้ครูของน […]
คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2562-2566 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2562-2566 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณาจาร […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังคนดีศรี ถ.ม.ภ. ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังคนดีศรี ถ.ม.ภ. ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณาจาร […]