Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 ชั้นปีที่ 2-3 จำนวน 12 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 ชั้นปีที่ 2-3 จำนวน 12 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ […]
กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นป […]
ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา […]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับรางวัลประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับรางวัลประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิ […]
คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมโครงการร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561  ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ โอ เซเว่น วิลล่า เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมโครงการร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ โอ เซเว่น วิลล่า เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่ […]