Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

คณาจารย์จากโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาได้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF)  และการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน

คณาจารย์จากโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาได้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) และการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดอบรมสัมมนาเชิง […]
พระราชวิมลโมลี (ดำรง ทิฏฺฐธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ถึงแก่มรณภาพแล้ว

พระราชวิมลโมลี (ดำรง ทิฏฺฐธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ถึงแก่มรณภาพแล้ว

เมื่อเวลา 16.30 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 พระราชวิมล […]
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร […]
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2559

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเ […]
สรงน้ำหลวงพ่อใหญ่ “พระพุทธศาสนสิกขมงคล” พระประธานประจำสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เนื่องในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ประจำปี 2559

สรงน้ำหลวงพ่อใหญ่ “พระพุทธศาสนสิกขมงคล” พระประธานประจำสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เนื่องในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ประจำปี 2559

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสัง […]