Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น “นวดแผนไทยไสตล์พุทธศาสน์” 27 – 28 ก.ค. 59

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น “นวดแผนไทยไสตล์พุทธศาสน์” 27 – 28 ก.ค. 59

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา จัดโครงการฝึกอบรมวิ […]
แสดงความยินดีกับ อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ ที่ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปี 2559

แสดงความยินดีกับ อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ ที่ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปี 2559

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จ […]
การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

   วันจันทร์ ที่  25 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครร […]
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 27 – 28 ก.ค. 59 ณ โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 27 – 28 ก.ค. 59 ณ โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย

กำหนดการ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ณ โรงเรียนมหาบุญ […]
กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ปี 2559

กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปี 2559

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ปี 25 […]