Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ขึ้น ๖ […]
อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธให้แก่สมาชิกและพนักงานของ อบต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธให้แก่สมาชิกและพนักงานของ อบต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ผู้ […]
ขอเชิญร่วมรับฟัง “7 กระบวนทัศน์วิจัยทางศาสนาในโลกสมัยใหม่” ผ่านระบบ Zoom online Meeting

ขอเชิญร่วมรับฟัง “7 กระบวนทัศน์วิจัยทางศาสนาในโลกสมัยใหม่” ผ่านระบบ Zoom online Meeting

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา […]
ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าใ […]
อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้กับนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 13 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้กับนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 13 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2565  ที่ผ่านมา ผู้ช่ […]