Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

กำหนดการโครงการการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ประจำปี 2558

กำหนดการโครงการการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2558

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ได้กำหนดจัดโครงการอบ […]
นักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คว้ารางวัลที่ 2 และ ที่ 4 งานมนุษยศาสตร์ฯ วิชาการ ประจำปี 2558

นักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คว้ารางวัลที่ 2 และ ที่ 4 งานมนุษยศาสตร์ฯ วิชาการ ประจำปี 2558

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร […]
ขอเชิญร่วมกิจกรรมอภิปรายการสอนพุทธศาสนาอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสัมมาทิฎฐิ วันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอภิปรายการสอนพุทธศาสนาอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสัมมาทิฎฐิ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการ อภิปรายการสอนพุทธศาสนาอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนเ […]
กำหนดการ  โครงการพัฒนาทักษะวิชาการพุทธศาสนศึกษาด้านภาวนา  28 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2558

กำหนดการ โครงการพัฒนาทักษะวิชาการพุทธศาสนศึกษาด้านภาวนา 28 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2558

กำหนดการ โครงการพัฒนาทักษะวิชาการพุทธศาสนศึกษาด้านภาวนา […]
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ปี 2558

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปี 2558

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพุทธศาสนศึก […]