Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

แสดงความยินดีผู้นำชุมชนและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลผู้นำชุมชนดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕

แสดงความยินดีผู้นำชุมชนและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลผู้นำชุมชนดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับผู้นำชุมชนและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุท […]
ตารางกำหนดการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 17 – 26 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ตารางกำหนดการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 17 – 26 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 ฝ่ายเลขานุการงานพิธีพระราชท […]
แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 6,500 บาท

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 6,500 บาท

ตามที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีกา […]
กำหนดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พุทธศาสนศึกษา คุรุวันทาเอกาทสมานุสรณ์ วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕

กำหนดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พุทธศาสนศึกษา คุรุวันทาเอกาทสมานุสรณ์ วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พุทธศาสนศึกษา […]
แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดการแข่งขันทางวิชาการด้านวิชาชีพครู เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจําปี 2565

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดการแข่งขันทางวิชาการด้านวิชาชีพครู เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจําปี 2565

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิ […]