Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

พุทธศาสนศึกษาโคราช จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พุทธศาสนศึกษาโคราช จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาว […]
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดสัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/60

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดสัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/60

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบั […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบติดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 เป็นอันดับ 1 ของประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบติดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 เป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าว […]
คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการอบรมให้ความรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโนนไทย (โรงเรียนสร้างสุข)  ณ เทศบาลตำบลโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการอบรมให้ความรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโนนไทย (โรงเรียนสร้างสุข) ณ เทศบาลตำบลโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตรพุ […]
การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม […]